Home


De visienota van LNV gepresenteerd op 8 september 2018 getiteld “ Nederland koploper in de circulaire landbouw” is in brede kring met applaus ontvangen. Geen wonder, want de transitie van een lineaire naar circulaire landbouw levert boer en maatschappij grote voordelen, zie voor toelichting hierop Boerenbusiness. Noodzaak en urgentie staan niet ter discussie. Daarom zijn we met spoed aan de uitvoering van de nota begonnen.


Hoe eerder we dus aan de uitvoering beginnen, hoe beter!

Precisiebemesting met circulaire meststoffen, ofwel SMART FERTILIZATION, is een sine qua non voor de circulaire landouw. Alle reden dus voor ons om nu te komen met:

A) een concreet ACTIEPLAN. [640 KB] Dit plan is gepresenteerd op 10 oktober tijdens de viering van de Dag van de Duurzaamheid te Wageningen

B) Oprichting van het Coöperatief Informatiecentrum voor de Ontwikkeling van Kringlooplandbouw, zie voor doel en opzet: www.CIOK.nl

C) een voorlichtingsprogramma Beste landbouwkundige praktijken voor kringlooplandbouw in 2019, voor twee voorbeelden:

Programma voorlichting voor akkkerbouw en vgtl Ned Koploper in kringlooplandbouw Westmaas [1.083 KB] 15 januari 2019

Programma voorlichting voor Melkveehouder Ned Koploper in kringlooplandbouw Nijkerk [999 KB] 7 februari 2019 versie 7

D) handleidingen voor precisiebemesting met circulaire meststoffen, waarvan nu verschenen zijn twee hoofdstukken:

Handleiding precisiebemesting van grasland [1.084 KB] met circulaire meststoffen

Handleiding precisiebemesting van aardappelen [1.696 KB] met circulaire meststoffenHistorie

Van 2010 tot 2015 is het Programma Precisielandbouw uitgevoerd, een samenwerking tussen overheid en agrarisch bedrijfsleven gericht op het op gang brengen van innovaties op het gebied van de precisielandbouw. Deze samenwerking was overeengekomen in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en diende bij te dragen aan de reductie van de broeikasgasuitstoot in Nederland met 30 % in 2020 ten opzichte van 1990.

Landbouwcommunicatie BV te Wageningen , producent van precisiebemesters, was een van de bedrijven, die door de stuurgroep PPL werd erkend als initiatiefnemer. Daardoor kon dit bedrijf gratis landbouwkundig onderzoek laten doen voor het testen van ontwikkelde precisiebemesters voor suikerbieten,aardappelen en gras. Dit onderzoek heeft de gegevens opgeleverd die geleid hebben tot officiële bemestingsadvisering zoals die thans te vinden is in het digitale handboek Bodem en Bemesting,met name waar het gaat om de rijenbemesting. Daarmee is de basis gelegd voor een majeure transitie in de Nederlandse bemestingspraktijk, zijnde vervanging van 50 % van de kunstmest door meststoffen met 50 % lagere emissie bij produktie en aanwending ( artikel 7.5 , lid 6 van genoemd convenant).

Die transitie is door het PPL goed op gang gekomen, mede dankzij de steun van andere initiatiefnemers in het PPL, waaronder meststoffendistributeurs, machinefabrikanten, onderzoekslaboratoria,ITC bedrijven en niet te vergeten telers en loonwerkers van naam. We zijn er echter nog lang niet in de situatie zoals afgesproken in het convenant.

Met het officiële einde van het PPL dreigde de genoemde steun verloren te gaan. Landbouwcommunicatie BV achtte dat onwenselijk en heeft daarom gezocht naar een vorm om de krachten blijvend gebundeld te houden. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, zoals de jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting en demonstraties en door het in de lucht houden van deze website meent Landbouwcommunicatie BV die vorm gevonden te hebben.

Doelstelling van het Netwerk Smart Fertilization

Bevorderen van de toepassing van Smart Fertilization in de open teelten in Nederland ,
door het entameren in een katalyserende rol van onderzoek, onderwijs, voorlichting en certificering op het gebied van Smart Fertilization in de breedste zin des woords.


Smart Fertilization is:Organisatie

Landbouwcommunicatie BV leidt het netwerk en is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. In het netwerk bevinden zich op vrijblijvende basis bedrijven, organisaties en personen die actief zijn in de bemestingsketen met